Tüzük

FEBRİL NÖTROPENİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ:Derneğin Adı:
Madde 1. Derneğin adı Febril Nötropeni Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Adresi Talatpaşa Bulvarı No:113/52, Samanpazarı, Ankara'dır. Derneğin şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışmalar:
Madde 2. Derneğin amacı ülkemizde bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki infeksiyonlarla uğraşan hekimler arasında bilgi iletişimini sağlamak , bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek ve Türkiyedeki febril nötropeni ile ilgili faaliyetlerin uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla;

 1. Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemesi, burs) bulunur, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, semin er, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar. İnternet üzerinden eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.
 2. Yasa ve tüzük kurallarına uyularak gerekli izinleri almak koşuluyla febril nötropeni ile ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur ve gerektiğinde temsilci gönderir.
 3. Amacına yönelik vakıflar kurar ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılır.
 4. Bu kapsama giren hastaların izlendiği ve tedavi edildiği ünitelerde gerekli standardizasyonu sağlamak amacı ile eğitim çalışmaları yapar, toplantılar düzenler, standardizasyon ve akreditizasyo n çalışmaları yapar. Bu konuda gerekli rehberleri, el kitaplarını hazırlar.
 5. Febril nötropeni ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarla ilgilenen ünitelerde kalite güvencesi ve kalite kontrol programlarını başlatır.
 6. Hastaların bu alanda güvenli ve yeterli hizmetlerden yararlanmaları için gerekli tüm girişimleri yapar.
 7. Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarla ilgilenen tüm doktor, personel ve teknik elemanların eğitiminin planlanması ve uygulanması için gerekenleri yapar.
 8. Dernek yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda, bilimsel aktivite ve araştırmalara katılır, organize eder, destekler ve ödüllendirir. Hizmet ödülleri verir.
 9. Araştırma merkezi, hastane ya da poliklinik, şirket kurar ve işletir ya da bu gibi kuruluşları destekler.
 10. Gerektiğinde izin alarak yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
 11. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, eğlence, temsil, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışması, vb.) bulunur.
 12. Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer aynı hakları kurar ve kaldırır.

Pdf olarak indir

Tüm hakları saklıdır, izinsiz alıntı yapılamaz