ana sayfa | iletişim | ara
2. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

25 Şubat 2000, Cuma

17.00  Otele giriş ve kayıt
19.30  Sandviç ikramı
20.00

Bir Dünya Mirası: Akdeniz Foku Dia Gösterisi ve Söyleşi

Cem Kıraç, Yeşim Öztürk

Sualtı Araştırmaları Derneği, Akdeniz Foku Araştırma Grubu

 26 Şubat 2000, Cumartesi

 

I. Oturum:

Febril nötropenik hastalarda sık rastlanan sorunlar

Oturum Başkanı: Hamdi Akan

9.00-9.30 Nötropenik hastada oral mukozit: Ayırıcı tanı ve tedavi

Muhit Özcan

9.30-10.00

Nötropenik hastada diare ve diğer gastrointestinal sorunlar

Kadri Yamaç

10.00-10.30

İmmünkompromize hastada kan ve kan ürünlerine bağlı komplikasyonlar

İ. Osman Özcebe

10.30-11.00 Kahve arası
II. Oturum:

Febril nötropenik hastalarda tedavi yaklaşımları

Oturum Başkanı: Volkan Korten

11.00-11.30

İnfeksiyon riskini azaltmada koloni stimülan faktör kullanımı

Yener Koç

11.30-12.00

Febril nötropenide empirik tedavi yaklaşımları

Murat Akova

12.00-13.30 Yemek arası
III. Oturum:

Febril nötropeni tedavisinde kullanılan antimikrobiyal ajanlar

Oturum Başkanı: Murat Akova

13.30-13.50

Penisilinler ve sefalosporinler

Halit Özsüt

13.50-14.10

Beta-laktamaz inhibitörleri

Necla Tülek

14.10-14.30

Karbapenemler ve monobaktamlar

Volkan Korten

14.30-14.50

Glikopeptidler

Serhat Ünal

14.50-15.10

Antifungal ajanlar

Ömrüm Uzun

15.10-15.30

Antimikrobiyal ilaç etkileşimleri

Yeşim Çetinkaya

15.30-16.00 Kahve arası
16.00-18.00 Birlikte tartışalım
Grup I.

Kalıcı kateteri olan febril nötropenik hasta
Haluk Koç, Volkan Korten, Alev Türker

Grup II.

Pediatrik febril nötropeni
Mehmet Ceyhan, Tezer Kutluk, Gülyüz Öztürk

Grup III.

Antimikrobiyal profilaksi
Haluk Demiroğlu, Ayşe Kars, Halit Özsüt

Grup IV. Tedaviye dirençli febril nötropenik atak

Hamdi Akan, Murat Akova, Ahmet Demirkazık

20.00 Akşam yemeği

 

27 Şubat 2000, Pazar

IV. Oturum: Febril nötropenik hastalarda klinik ve laboratuar değerlendirme

Oturum Başkanı: Halit Özsüt

 9.00-9.30 Febril nötropenik hasta izleminde klinik mikrobiyoloji laboratuarının rolü

Levent Doğancı

9.30-10.00 Pulmoner infiltrasyonu olan nötropenik hastaya yaklaşım

Özlem Özdemir Kumbasar

10.00-10.30

Kahve arası

10.30-12.00

Olgu sunuları

Sunanlar: Mutlu Arat, Sibel Aşçıoğlu

Tartışmacılar: Cengiz Beyan, Nilüfer Güler, Esin fienol

12.00-12.30

Kursun genel değerlendirmesi

 

Doç. Dr. Muhit ÖZCAN- NÖTROPENİK HASTADA ORAL MUKOZİT:AYIRICI TANI ve TEDAVİ 

Doç. Dr. Kadri YAMAÇ- NÖTROPENİK HASTADA DİARE ve DİĞERGASTROİNTESTİNAL SORUNLAR

Doç. Dr. Osman İlhami ÖZCEBE- İMMÜNKOMPROMİZE HASTADA KAN ve KAN ÜRÜNLERİNE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR 

Doç. Dr. Yener KOÇ- İNFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMADA KOLONİ STİMÜLAN FAKTÖR KULLANIMI

Prof. Dr. Murat AKOVA- FEBRİL NÖTROPENİDE EMPİRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Doç. Dr. Halit ÖZSÜT- PENİSİLİNLER ve SEFALOSPORİNLER

Doç. Dr. Necla TÜLEK- BETA-LAKTAMAZ İNHİBİTÖRLERİ 

Prof. Dr. Volkan KORTEN- KARBAPENEMLER ve MONOBAKTAMLAR

Prof. Dr. Serhat ÜNAL- GLİKOPEPTİDLER

Doç. Dr. Ömrüm UZUN- ANTİFUNGAL AJANLAR

Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA- ANTİMİKROBİYAL İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Doç. Dr. Levent DOĞANCI- FEBRİL NÖTROPENİK HASTA İZLEMİNDE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARININ ROLÜ

Doç. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR- PULMONER İNFİLTRASYONU OLAN NÖTROPENİK HASTAYA YAKLAŞIM